top of page

Life Plaza Herzliya

Entrepreneur: Super Pharm, Migdl 
Architect: Moshe Tzur Architects
Location:  Herzliya Pituach

bottom of page