Rotshtein HaYeruka

  • Location :Be'er Ya'akov Israel
  • Developer: Rotshtein
  • Architect: Tishbi Rozzio Architects
  • Project Management: Etgar-Al Engineering Ltd.